Klachten

Indienen van klachten

Laat het ons weten als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij komen dan graag in contact met u om uw bezwaar weg te nemen. Lukt het niet om er in overleg met ons uit te komen, dan kunt u onderstaande procedure volgen om een klacht over ons in te dienen.

Mentor: L.Mouwe
Emailadres: mentorschap.mouwe@gmail.com
Mentor: L.Jager
Emailadres: mentorschap.jager@gmail.com
Mentor: R. van Os
Emailadres: mentorschap.vanos@gmail.com

Klachten reglement voor mentorschap

Artikel 1 Algemeen.
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening door uw mentor of over de
manier waarop met u of uw zaken omgaat. U heeft dan het recht om hierover een klacht in
te dienen.

Het is natuurlijk veel fijner als we uw onvrede samen kunnen oplossen. Als u contact met
ons opneemt, maken wij een afspraak voor een gesprek waarin u kunt uitleggen waar u
ontevreden over bent. Uw mentor zal dan zijn best doen om in samenspraak met u naar een
oplossing te zoeken. U kunt iemand meenemen om u te ondersteunen tijdens het gesprek.

Artikel 2 Wie kan een klacht indienen.
U kunt alleen een klacht indienen als u een cliënt van ons bent. Verder kan iedereen een
klacht indienen die van rechtswege bevoegd is om namens u curatele en/of mentorschap
aan te vragen.

Artikel 3 Hoe dient u een klacht in.
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk, waaronder per email, worden ingediend. Een klacht
moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • Uw naam, adres en woonplaats of dat van degene die namens u een klacht indient;
  • de datum;
  •  een omschrijving van datgene waarover uw klacht gaat.

Uw klacht dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 maanden na de
gebeurtenis(sen) waarover u klaagt, aan ons te zijn verzonden.

Artikel 4 Klacht ingediend, wat nu.
Als de klacht bij ons is binnengekomen, krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging en
nodigen wij u uit voor een gesprek. In dit gesprek kunt u uitleggen waarom u de klacht
heeft ingediend. U kunt ook uitleggen waarom tijdens ons eventuele eerdere gesprek uw
ontevredenheid niet is weggenomen. Daarnaast kunt u tijdens het gesprek nog
bewijsstukken indienen om uw klacht te ondersteunen. Ook kunt u iemand meenemen om u
te ondersteunen tijdens het gesprek.

Als uw klacht niet volledig is, zullen wij u vragen de ontbrekende bewijsstukken aan ons op
te sturen en/of mee te nemen naar het gesprek.
We streven ernaar om tijdens het gesprek over uw ingediende klacht alsnog tot een
oplossing te komen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Uw klacht wordt dan buiten
behandeling gesteld.

Na ons gesprek zullen wij uw klacht zorgvuldig onderzoeken en een beslissing nemen.
Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht krijgt u een brief toegestuurd waarin staat
wat wij met uw klacht hebben gedaan en welke beslissing wij hebben genomen. Ook wordt
in de brief uitgelegd waarom wij deze beslissing hebben genomen.
Als uw klacht terecht was, dan staat in de brief beschreven welke gevolgen dit heeft voor de
uitvoering van uw mentorschap.
Verder staat in de brief welke mogelijkheden u heeft als wij uw klacht niet terecht vinden en
u het daar niet mee eens bent.

Artikel 5.
Indien u het niet eens bent met het besluit dat wij hebben genomen over uw klacht, dan
hebt u de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de onafhankelijke
klachtencommissie van de Branchevereniging Horus. Dit kan via:
https://www.horus.nl/over-horus/contact/klachten/
Ook kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de kantonrechter. Ook zonder onze
klachtenprocedure te doorlopen, staat het u overigens vrij een klacht in te dienen bij de
kantonrechter.

Artikel 6.
Alle klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij
derden informatie op te vragen zullen wij vooraf toestemming aan u vragen.

Artikel 7
Wij registreren de klachten in een centraal registratiesysteem. Daarin houden wij
aantekening bij van de klacht en ons besluit daarover.

Deze regeling treedt in werking op 1 Maart 2024 en geldt voor onbepaalde tijd.